Keurmerk Letselschade expertise

Schade door asbestose, longkanker of mesothelioom

Schade voor het slachtoffer als gevolg van asbest kan bestaan uit materiële schade en smartengeld.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Materiële schade asbestslachtoffer

Er kunnen diverse directe materiële kostenposten ontstaan. Denk daarbij aan kosten gemoeid met opname in een ziekenhuis, medische kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed en reiskosten van de naaste familieleden.

Daarnaast kan ook sprake zijn van het wegvallen van bijvoorbeeld inkomen of bijverdiensten, de bijdrage aan het onderhoud van huis, en tuin en het huishouden.

Bij het inventariseren van de schadeposten en het vaststellen van de schade is deskundige bijstand gewenst.

De uitkering van het Instituut Asbestslachtoffers geldt alleen bij mesothelioom en betreft een genormeerd bedrag zonder dat naar de werkelijk geleden schade wordt gekeken. In 2011 geldt voor materiële schade een bedrag van € 2.904,00.

Vooral bij jongere asbestslachtoffers zal dat bedrag voor materiële schade al snel ontoereikend zijn.

Smartengeld asbestslachtoffer

Smartengeld kan alleen door een slachtoffer zelf geclaimd worden, niet achteraf door de nabestaanden. Bij de hoogte van het smartengeld wordt al snel gekeken naar de standaardvergoeding zoals het IAS die kent. In 2011 is dat bedrag € 52.218,00.

Zeker bij jongere slachtoffers of bij langdurig lijden zijn er goede redenen te betogen dat een hoger bedrag op zijn plaats is. De Rechtbank Middelburg week op 23 augustus 2010 af van het standaardbedrag en wees een smartengeldbedrag van
€ 60.000,00 toe. De uitspraak vindt u hier.

Proportionele schadevergoeding

Bijvoorbeeld bij longkanker kunnen er naast het werken met asbest andere oorzaken voor het ontstaan van de ziekte zijn. In dat geval komt een gedeelte van de schade voor vergoeding in aanmerking. Welk deel zal afhangen van ondermeer de vraag of het slachtoffer gerookt heeft. In een gerechtelijke uitspraak betreffende twee werknemers kreeg de niet roker 63,5% van zijn schade vergoed en de roker 55%. Dit op basis van een deskundigenrapport.

Schade nabestaanden

Na overlijden kan er sprake zijn van schade voor de nabestaanden. Dit kan aan de orde zijn wanneer de overledene bijdroeg in hun levensonderhoud.

De standaardvergoeding bij mesothelioom van het IAS zal ook hier bij relatief jonge slachtoffers, maar ook bij ontbreken van een begrafenispolis al snel tekortschieten.

Bij overlijden dient bij de vaststelling van de schade van de nabestaanden rekening te worden gehouden met uitkeringen uit levensverzekeringen en begrafenispolissen.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Lees meer over aandoeningen door asbest, de aansprakelijkheid van de werkgever en verjaring van een claim bij asbest.