Keurmerk Letselschade expertise

Aansprakelijkheid werkgever bij asbestziekten

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Bewijslast blootstelling aan asbest

Primair is van belang dat de werknemer dient aan te tonen dat hij tijdens zijn dienstverband blootgesteld is geweest aan asbest. De werknemer dient dit aan te tonen wanneer de werkgever het gemotiveerd betwist. Zie Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde).

Wetenschap werkgever

De vraag die centraal staat, is of de werkgever als goed werkgever destijds had behoren te weten dat het werken met asbest nadelige gevolgen voor de gezondheid kon hebben. En dat het treffen van maatregelen ter bescherming daartegen noodzakelijk was.

Van belang is of de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan door het treffen van die maatregelen die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat een werknemer bij zijn werkzaamheden schade zou lijden door blootstelling aan asbest.

Diverse aansprakelijkheidsaspecten bij blootstelling aan asbest

Op welk moment mag van de werkgever worden verwacht dat hij maatregelen treft, gericht op het voorkomen van asbestziekten? Dit hangt ondermeer af van de kennis in de medische wetenschap destijds, betreffende het gevaar op het ontstaan van mesothelioom, asbestose of longkanker door werken met asbest.

Wanneer de werkgever tekort is geschoten in het treffen van maatregelen voor bekende gevaren kan dat ook aansprakelijkheid met zich meebrengen voor op dat moment nog onbekende gevaren. Dit bepaalde de Hoge Raad in een zaak waarbij op enig moment wel bekend was dat werken met asbest gevaren met zich meebracht, maar de gevolgen van mesothelioom nog niet bekend waren.

Mogelijk is een werknemer gedurende zijn gehele dienstverband in aanraking is geweest met asbest. De fatale asbestvezel zou dan al binnengekregen kunnen zijn in de beginperiode, toen de werkgever nog geen verwijt gemaakt kon worden van het niet treffen van maatregelen. De werkgever kan zich daar echter niet op beroepen.

Belangrijke uitspraak is oa. de uitspraak van de Hoge Raad 2 oktober 1998 (De Schelde/Wijkhuizen).

Verschil in asbest

Ook de soort asbest kan een rol spelen, omdat de kwalijke gevolgen niet bij iedere soort gelijktijdig bekend waren. In een zaak waarover de Hoge Raad op 4 juni 2006 (Gemex) oordeelde ging de werkgever vrijuit, hoewel aangenomen werd dat de oorzaak van het mesothelioom in de werkzaamheden was gelegen. Gewerkt was met witte asbest waarvan het risico op dat moment nog onbekend was.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Lees meer over asbestziekten, verjaring van een claim bij asbest en schade en smartengeld bij asbestziekte.