Keurmerk Letselschade expertise

Materiële schadeposten

Wie schade lijdt aan zijn gezondheid, kan ook voor vervelende materiële kosten komen te staan. De Letselschadespecialist helpt u om deze schade te bepalen en kan u precies vertellen welke posten in aanmerking komen voor een vergoeding.

Schakel ons in om er zeker van te zijn dat u krijgt waar u recht op heeft.

Graag zetten we de meest voorkomende schadeposten op een rijtje

Schadeposten waarvoor Richtlijnen van De Letselschade Raad bestaan:

Materiële schade

Bij materiële schade gaat het bijvoorbeeld om schade aan kleding, fiets of bril. Vergoedingen vinden op dagwaardebasis plaats, maar wat is een juiste dagwaarde? Ook kan het gaan om extra kosten die u heeft gemaakt voor visite (aanloopkosten) of  energie (extra stookkosten).

Verlies van inkomen

Letselschade kan tot gevolg hebben dat u niet meer kunt werken of dat u het rustiger aan moet doen. Om de hoogte van de schade te bepalen, moeten we rekening houden met overwerk, onregelmatigheidstoeslag en pensioen. Content Letselschadespecialisten beschikt over speciaal voor dit doel ontwikkelde rekenprogramma’s, zodat we zelf een proefberekening kunnen maken en daarin niet afhankelijk zijn van de verzekeraar.

Bij langdurige of blijvende uitval op het werk kunnen discussies ontstaan over de looptijd van de schade. De verzekeraar houdt de termijn uiteraard het liefst zo kort mogelijk. U heeft belang bij een zo lang mogelijke looptijd.

Neem contact met ons op. Wij helpen u om uw claim zo goed mogelijk te onderbouwen.

Medische kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de meeste medische kosten. Mocht u echter voor kosten komen te staan die onder het eigen risico vallen of die niet gedekt zijn, dan kunnen we deze verhalen. Uw letselschadespecialist kent de weg en staat u graag terzijde.

Ziekenhuisopname

Voor kosten die u maakt in het ziekenhuis zoals huur van televisie en telefoon of de aanschaf van nachtkleding wordt in de regel een vaste vergoeding per opnamedag in rekening gebracht. Op dit moment is dat € 26,00 per dag bij ziekenhuisopname en €13,00 per dag bij opname in een revalidatieinstelling. Hier vindt u de volledige Richtlijn Ziekenhuisopname van de Letselschade Raad.

Reiskosten

Ook de reiskosten die u maakt komen voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor staat een bedrag van € 0,24 per kilometer. Het gaat hier niet alleen om de eigen reiskosten die gemaakt zijn in verband met het ongeval, zoals bijvoorbeeld de rit naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Ook de reiskosten die naaste familieleden maken voor bezoek aan het ziekenhuis of de revalidatie-inrichting kunnen worden geclaimd.  De Richtlijn Kilometervergoeding van de Letselschade Raad vindt u hier.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Als gevolg van letselschade kan het zijn dat u sommige werkzaamheden in en rond het huis niet meer kunt uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
onderhoudswerkzaamheden aan de woning, het schilderwerk of het onderhoud van de tuin. Kosten van werkzaamheden die plaats dienen te vinden op korte termijn worden concreet vergoed. Bij blijvende beperkingen wordt het verlies aan zelfwerkzaamheid voor de toekomst uitgekeerd aan de hand van normbedragen. Als deze normbedragen de schade niet dekken, dan wordt de schade concreet berekend. De Richtlijn Zelfwerkzaamheid van de Letselschade Raad vindt u hier. 

Huishoudelijke hulp of mantelzorg

Mogelijk moet u als gevolg van het letsel of ongemak huishoudelijke hulp inschakelen. Of die hulp nu komt van een professionele organisatie of van een huisgenoot, een vergoeding is op zijn plaats. Voor de eerste 13 weken is er een regeling die in de meeste gevallen tot een passende vergoeding leidt. Mocht deze ontoereikend zijn, dan wordt de schade concreet berekend. Hier vindt u de volledige Richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschade Raad.

Na de periode van 13 weken zal de verzekeraar vergoeding in de regel lager willen vaststellen. Neem contact met ons op voor een goed advies.

Studievertraging

Wie als gevolg van een ongeval later op de arbeidsmarkt kan starten dan gebruikelijk is, lijdt vaak grote financiële schade. De schadepost ‘studievertraging’ wordt veelal vergoed met een normbedrag. De hoogte is afhankelijk van de gevolgde opleiding. Als studievertraging langer duurt dan een jaar, dan moet de schade concreet berekend worden.

Content Letselschadespecialisten heeft alle kennis in huis om deze complexe berekeningen te maken. Uitgangspunt daarbij is dat we de vraag stellen hoe de carrière van de betrokken persoon zich ontwikkeld zou hebben zonder ongeval. De volledige Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad vindt u hier.

Economische kwetsbaarheid

Slachtoffers die vanwege blijvend letsel beperkt zijn in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn meer dan gewoon economisch kwetsbaar. Zij zouden in de toekomst, bijvoorbeeld bij ontslag of werkeloosheid, meer moeite kunnen hebben snel weer een andere baan te vinden. We spreken dan van verhoogde economische kwetsbaarheid. Daarvoor is een vergoeding op zijn plaats. Ook kan er bij de schaderegeling een voorbehoud gemaakt worden voor de toekomst.

Een vergoeding voor economische kwetsbaarheid is altijd het resultaat van onderhandeling.  Neem contact met ons op voor een goed advies.

De Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid van de Letselschade Raad vindt u hier.