Keurmerk Letselschade expertise

Gedragscodes en regelingen

Er zijn diverse spelregels waar verzekeraars zich aan moeten houden bij de afwikkeling van letselschades. De specialisten van Content Letselschadespecialisten letten er op dat die regels ook echt nageleefd worden.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

De Gedragscode Behandeling Letselschade is samengesteld door de Universiteit van Tilburg en wordt door de letselschadebranche breed gedragen. Deze code is er op gericht dat in alle dossiers het slachtoffer centraal behoort te staan. Vastgesteld is dat respectvol handelen een harmonieuze afwikkeling bevordert. Als de communicatie helder is en de termijnen nauwgezet worden gehanteerd, loopt een dossier nooit onnodige vertraging op.

bekijk hier de integrale tekst van deze gedragscode.

Bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars:

Het Verbond van Verzekeraars heeft een heldere regeling in het leven geroepen om te voorkomen dat een slachtoffer lang moet wachten op een schadevergoeding omdat partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. Deze zogenoemde ‘Bedrijfsregeling 7’ ( schaderegeling schuldloze derde) is bijvoorbeeld van toepassing bij een auto-ongeval waarbij een inzittende slachtoffer is geworden, zonder dat duidelijk is welke bestuurder schuldig is.

Een bijzondere bepaling betreft de situatie waarin iemand het slachtoffer wordt van twee of zelfs meer ongevallen. Voorkomen wordt dat verzekeraars dan naar elkaar gaan verwijzen. Vastgelegd is welke verzekeraar het initiatief dient te nemen bij de schaderegeling.

Klik hier voor de integrale tekst van ‘Bedrijfsregeling 7’

Bij de afhandeling van letsel voorziet Bedrijfsregeling 15 in een aantal verplichte (fatsoens)normen voor verzekeraars over bijvoorbeeld voorschotten aan het slachtoffer, bevorderen van re-integratie en een actieve schaderegeling.

Klik hier voor de integrale tekst van 'Bedrijfsregeling 15'

De goede bedoelingen van verzekeraars ten spijt blijft de inschakeling van een eigen deskundige een voorwaarde om te krijgen waar u recht op heeft. De verzekeraar heeft nu eenmaal andere belangen dan u.

Normbedragen bij materiële schade

De Letselschaderaad heeft in samenspraak met slachtofferorganisaties, belangenbehartigers, uitvoerders en verzekeraars richtlijnen opgesteld met normbedragen voor concrete materiële schadeposten.

Ziekenhuisopname

Voor kosten die u maakt in het ziekenhuis zoals huur van televisie en telefoon of de aanschaf van nachtkleding wordt in de regel een vaste vergoeding per opnamedag in rekening gebracht. Op dit moment is dat € 26,00 per dag. U kunt hier de volledige regeling downloaden zoals die is vastgesteld door de
Letselschaderaad.

>>Klik hier voor de volledige richtlijn Ziekenhuisopname>>

Reiskosten

Ook de reiskosten die u maakt komen voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor staat een bedrag van € 0,24 per kilometer. Het gaat hier niet alleen om de eigen
reiskosten die gemaakt zijn in verband met het ongeval, zoals bijvoorbeeld de rit naar het ziekenhuis of de behandelaar.  Ook de reiskosten die naaste familieleden maken voor bezoek aan het ziekenhuis of de revalidatie-inrichting kunnen worden geclaimd.

>>Klik hier voor de volledige richtlijn Reiskosten>>

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Als gevolg van letselschade kan het zijn dat u sommige werkzaamheden in en rond het huis niet meer kunt uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
onderhoudswerkzaamheden aan de woning, het schilderwerk of het onderhoud van de tuin. Kosten van werkzaamheden die plaats dienen te vinden op korte termijn worden concreet vergoed. Bij blijvende beperkingen wordt het verlies aan zelfwerkzaamheid voor de toekomst uitgekeerd aan de hand van normbedragen. Als deze normbedragen de schade niet dekken, dan wordt de schade concreet berekend.

>>Klik hier voor de volledige richtlijn Verlies Zelfwerkzaamheid>>

Huishoudelijke hulp of mantelzorg

Mogelijk moet u als gevolg van het letsel of ongemak huishoudelijke hulp inschakelen. Of die hulp nu komt van een professionele organisatie of van een huisgenoot, een vergoeding is op zijn plaats. Voor de eerste weken is er een regeling die in de meeste gevallen tot een passende vergoeding leidt. Mocht deze ontoereikend zijn, dan wordt de schade concreet berekend.

>>Klik hier voor de volledige richtlijn Huishoudelijke Hulp en Mantelzorg>>

Studievertraging

Wie als gevolg van een ongeval later op de arbeidsmarkt kan starten dan gebruikelijk is, lijdt vaak grote financiële schade. De schadepost ‘studievertraging’ wordt veelal vergoed met een normbedrag. De hoogte is afhankelijk van de gevolgde opleiding. Als studievertraging langer duurt dan een jaar, dan moet de schade concreet berekend worden.

Content Letselschadespecialisten heeft alle kennis in huis om deze complexe berekeningen te maken. Uitgangspunt daarbij is dat we de vraag stellen hoe de carrière van de betrokken persoon zich ontwikkeld zou hebben zonder ongeval of letselschade.

>>Klik hier voor de volledige richtlijn Studievertraging>>