Keurmerk Letselschade expertise

Smartengeld € 100.000 voor comateus slachtoffer. 

De Rechtbank Utrecht oordeelde op 6 februari 2013 over een zaak waarbij smartengeld werd gevorderd namens een slachtoffer in comateuze toestand. De deskundige spreekt over minimaal bewustzijn. Communicatie is niet mogelijk. Het slachtoffer kan wel emoties en pijn ervaren, maar anders dan gezonde mensen omdat hij geen normaal brein meer heeft. De Rechtbank oordeelt dat het ontbreken van een bewustzijn niet in de weg staat aan een aanspraak op smartengeld. 

Voor de vaststelling van het recht op immateriële schadevergoeding en de omvang daarvan is de vraag of en op welke wijze de benadeelde de schadevergoeding besteedt of zal besteden niet relevant. Dit betekent dat de mate waarin het slachtoffer daadwerkelijk vreugde beleeft aan de schadevergoeding, voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding niet relevant is. 

Bovendien is het uit het oogpunt van slachtofferbescherming moeilijk te rechtvaardigen om een slachtoffer smartengeld te onthouden indien bij hem het besef van het verlies en de beoogde geldelijke genoegdoening ontbreekt, zowel indien dat gebrek aan besef het gevolg is van een reeds bestaande handicap, maar zeker ook indien dat gebrek aan besef een gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid op is gebaseerd. Vanuit dit oogpunt is het maken van een onderscheid tussen slachtoffers die zich van het verlies (volledig) bewust zijn, en slachtoffers bij wie dat niet het geval is, in strijd met de menselijke waardigheid die voor ieder mens gelijkelijk geldt en in strijd met het in het Nederlandse recht algemeen geldende gelijkheidsbeginsel.